آموزش جغرافیا

این وبلاگ درموردآموزش جغرافیابرای دبیران ودانشجویان جغرفیاودانش آموزان می باشد.

نمونه طرح درس روزانه براي درس جغرافياي عمومي

نمونه طرح درس روزانه براي درس جغرافياي عمومي

دبيرمربوطه : عباس ممقاني بنابي

                                                                                                         

كتاب جغرافياي عمومي سال دوم متوسطه

عنوان وموضوع درس : آلودگي هوا

 

 

مدت جلسه  90 دقيقه

عنوان اصلي درس : آلودگي هوا

عناوين فرعي درس :

 

   آلودگي هوا

 علل آلودگي هوا

 گازهاي گلخانه اي وگرم شدن كره زمين

 وارونگي دما

 آلودگي هواوباران اسيدي

 نقش حفاظتي لايه ازون

مفاهيم :

آلودگي هوا (air pollution) ، خاصيت گلخانه اي (green hous) ، گرم شدن كره زمين (global warming) ،

 وارونگي دمايي (temperature inversion) ، باران اسيدي (acid rain) ، لايه ازن( ozon layer)

آدرس بعضي سايت هاجهت استفاده دراين درس:

http://www.aqcc.org/   (وضعیت آلودگی هوای تهران )             http://www.hupaa.com/ (لایه ازون وگازهای گلخانه ای)

http://www.ardairan.com/ ( آلودگی هوا)    http://www.cloudysky.ir ( مقالات درموردلایه ازن وآلودگی هواو..)

http://www.ghadiri.org/ ( آلودگی هوا)

 

                  هدف كلي درس :

دانش آموزان بامفهوم آلودگي هوا، دلايل وپيامدهاي آن آشنا شوند.

 


                هدف هاي جزيي درس :

درفرايندآموزش دانش آموزان بايد:

1-بامفهوم آلودگي هواآشناشوند.

2-آلودگي هايي باعوامل طبيعي وانساني را بدانند.

4-  آلودگي هواي تهران را توصيف كنند.

5-منابع آلوده كننده هوارابدانند.

6- دلايل آلودگي هواي شهرتهران رابفهمند.

7- باگازهاي گلخانه ي وتاثيرآنهاآشناشوند.

8- پيامدهاي گرم شدن كره زمين رابتوانندپيش بيني كنند.

9- مفهوم وارونگي دمارايادبگيرند.

10- بامفهوم باران اسيدي آشناشوند.

11- بامفهوم باران اسيدي آشناشوند.

12- پيامدهاي باران اسيدي رابدانند.

13- نقش حفاظتي لايه ازن رابدانند.

14- براي حفظ لايه ازن راه حل ارائه دهند.

 

     

          اهداف رفتاري وحيطه هاي مربوط به هركدام

پس ازپايان آموزش ازدانش آموزان انتظارمي رودبتوانند :

1- آلودگي هواراتعريف كنند. ( حيطه شناختي    -  سطح دانش وآگاهي )

2- سه موردازمنابع آلوده كننده هوارانام ببرند. ( حيطه شناختي      -  سطح دانش وآگاهي )

3- دلايل آلودگي هواي تهران رابيان كنند.( حيطه شناختي -  سطح دانش وآگاهي )

4- بااستفاده ازاينترنت بتواندوضعيت آلودگي هواي تهران رابراي امروزتفسیرکند.(حیطه شناختی – سطح ارزشیابی )

5- اثرگلخانه اي جوزمين راتوضيح دهند. ( حيطه شناختي       سطح درك مطلب )

6- بااستفاده ازدونموداررابطه افزايش گازهاي گلخانه اي وگرم شدن كره زمين راتشريح كند. ( حيطه شناختي   -  سطح درك مطلب )

7- مهمترين پيامدهاي گرم شدن كره زمين راپيش بيني كند. ( حيطه شناختي     -  سطح ارزشیابی  )

8-  فرايندتشكيل باران اسيدي راشرح دهند . ( حيطه شناختي     -    سطح درك مطلب  )

9-  بااستفاده ازدونموداررابطه درجه حرارت وارتفاع رادرشرايط عادي ودرحالت وارونگي دمامقايسه كنند. ( حيطه شناختي    -  سطح ارزشيابي )

10-    نقش حفاظتي لايه ازن رابيان كنند. ( حيطه شناختي     -    سطح درك مطلب  )

11- دانش آموزان نسبت به مسائل آلودگي هواحساسيت نشان دهند. ( حيطه عاطفي  -  سطح دريافت كردن )

12-دانش آموزان نسبت به كسب اطلاعات ازاينترنت درموردآلودگي هواعلاقه نشان دهند. ( حيطه عاطفي-  سطح پاسخ دادن )

13- براي حفاظت ازلايه ازن يك راهحل ارائه دهند.(حیطه شناختی – سطح ترکیب )

امكانات لازم :

-       رايانه باامكانات دسترسي به اينترنت حداقل به تعداد4 عدد

-       نرم افزار powerpoint

- دستگاه ويدئوپرژكتور

مهارت هاي موردنياز:

-       توانايي جست وجوي اطلاعات ازاينترنت

 توانایی کاربا powerpoint

روش تدريس : روش بارش فكري وپرسش وپاسخ مبتني برIT

پس ازحضوروغياب وگروه بندي دانش آموزان بانشان دادن يك تصويرازدانش آموزان مي خواهيم درموردآن نظرات خودرابيان كنند.سپس موضوع درس رادانش آموزان تشخيص خواهندداد.   (5دقيقه)

باطرح يك سوال به نظرشماآلودگي هواچي هست به ارزشيابي تشخيصي ازدرس مي پردازيم وپس ازجمع آوري نظرات دانش آموزان رابه سمت عوامل بوجودآورنده آلودگي هدايت مي كنيم واز گروههامي خواهيم كه پس ازتبادل نظرباهم گروهي هاي خوددرموردمنابع اصلي آلوده كننده هاي هواآنها را درمحيط word به نام گروه خوددرج نموده وگزارش ارائه نمايند.

ازدانش آموزان مي خواهيم درمورد آلودگي هواي شهرتهران ازسايت  http://www.aqcc.org/

زير نقشه ووضعیت آلودگی هوای تهران راذخيره نموده وبه همكلاسي هاي خودتفسیرنمایند.

- بانشان دادن تصويريك گلخانه مي پرسيم كه چه كساني درخانه شان گلخانه دارندومي خواهيم نقش گلخانه رابراي ديگردانش آموزان بيان كندپس ازآن ازدانش آموزان مي خواهيم اسلايدشماره 13 رادركامپيوترشان نگاه كرده وتفسيرنمايند.

ازدانش آموزان مي خواهيم بامطاله نمودارهاي 15و16و17 همچنين مقايسه دونموداردراسلايد18 رابطه افزايش گازهاي گلخانه اي راباافزايش درجه حرارت زمين تشريح كنند.حالاگروههابايدبه سمت پيش بيني پيامدهاي گرم شدن كره زمين هدايت شوند.

يك سوال مطرح مي كنيم :       بچه هاچه كسي ازاخبارشنيده كه مدارس تهران امسال دربعضي روزها تعطيل شد.چرا؟

سپس بااستفاده ازاسلايدهاي 20و21و22و23 مي خواهيم رابطه درجه حرارت وارتفاع رادرشرايط عادي ووارونگي دمايي تفسيركنندونتايج وارونگي دمايي راپيش بيني كنند.

بانشان دادن اسلايد24 و25مي خواهيم دانش آموزان درموردباران اسيدي نظرات خودرابيان كنند سپس ازآنهامي خواهيم باتوجه اسلايد26 به چگونگي تشكيل باران اسيدي واثرات آن پي ببرندوازآنهامي خواهيم بااستفاده ازاينترنت منطقي ازجهان راكه باران اسيدي آنهاراتهديدمي كندشناسايي وذخيره نمايند.

يك سوال مطرح مي كنيم بچه هاسال قبل دركدام کتاب درسي تان درموردلايه ازن مطلب نوشته شده بود؟ كسي ميتواندآن مطالب راارائه كند.

حالامابراي هرگروه يك شكل راارائه مي دهيم كه آن راتفسيركنندسپس هرگروه راجع به لایه ازن مطالبی راازسایت ها مثل  http://www.hupaa.com/  و/http://www.cloudysky.ir استخراج ومطالب آن راارائه می دهد..   (55دقيقه)

درپايان ازيكي ازدانش آموزان مي خواهيم خلاصه درس راارائه كند.   (5دقيقه)

سپس ارزشيابي پاياني صورت مي گيرد.      (15دقيقه)

ارزشيابي دانش آموزان ازخود  ( 5 دقيقه )

فعاليت هاي تكميلي خارج ازكلاس :

براي جلسه بعدي مي خواهيم دانش آموزان ضمن انجام فعاليت صفحه 86 كتاب به صورت گروهي هرگروه درموردموضوع موردعلاقه خودمثل آلودگي هواي شهرهاي بزرگ كشورمان – گازهاي گلخانه اي – وارونگي دمايي – لايه ازن – باران اسيدي يك مقاله ازاينترنت دريافت كرده وروي يك ديسكت به كلاس ارائه دهندوپاسخ فعالیت هاومقالات رابه آدرس زیر

mamagani_ 2008@yahoo.com  ازطریق پست الکترونیکی ارسال نمایید.(5دقيقه )

 

دبيردرتمامي مراحل كاربه ارزيابي ازفعاليت دانش آموزان ازقبيل جمع آوري اطلاعات ،سازماندهي وارائه مطالب مي پردازدكه براي اينكارفرمي درنظرگرفته شده است ودرطول فرايندتدريس ازتشويق استفاده مي نمايد.

                                                                              

 

بنام خدا

آزمون پاياني بعدازتدريس : درس آلودگي هوا                   

 نام ونام خانوادگي  :                        كلاس :                مدت پاسخگويي: 15دقيقه

 

1-    آلودگي هواراتعريف كنيد؟ (1 ) نمره

2-    اثرگلخانه اي جوزمين راتوضيح دهيد؟ (5/1)

3-    بااستفاده ازدونموداررابطه درجه حرارت وارتفاع رادرشرايط عادي ودرحالت وارونگي دمايي مقايسه كنيد؟ ( 2 ) نمره

4-    فرايندتشكيل باران اسيدي راشرح دهيد؟(2) نمره

سوال 5بصورت گروهی انجام شود

5-     یک مقاله ازاینترنت بدرموردنقش لايه ازن راجستجوکنیدوبه نام گروه خودذخیره نمایید؟ (2) نمره

 

                                               جمع نمرات : 10نمره                                                   

                                                               موفق وپيروزباشيد

                                                                                                                                                                            ممقاني

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 8:35  توسط عباس ممقانی   |